Professionell projektledare

En framgångsrik projektledare har fokus på tid, pengar och kvalitet och har en förmåga att skapa engagemang och bra förutsättningar för sig själv och andra.

 

Programmet vänder sig till personer som valt projektledning som ett yrke och karriärväg och som vill befästa hantverket kring sund projektledning genom att utöka och uppdatera den egna verktygslådan och öka medvetenheten kring rollen som ambassadör för det projektledningsarbete som din organisation vill stå för.

Omfattning

Utbildningen genomförs under cirka sex måna­der, med totalt nio seminariedagar uppdelade på fyra seminarietillfällen. Utbildningen avslutas med tre nätverksträffar.

Målgrupp

Målgruppen är personer

 • med minst 3 års erfarenhet av projektarbete och med minst 2 års erfarenhet som projektledare eller delprojektledare
 • som har genomgått grundläggande projektutbildning motsvarande Certifierad Projektledare samt en metodutbildning t ex PPS, Pejl, XLPM (PROPS) ...

För att bereda deltagarna ett så bra program och träningsarena som möjligt är det viktigt att de som deltar uppfyller ovanstående kriterier. För att delta i programmet ska deltagaren beskriva sina projekterfarenheter utifrån mallar och kompetenskrav som pekas ut av IPMA:s krav inför en C-certifiering.

Mål

Efter genomfört program har du utökat din förmåga och trygghet i att leda projekt och högpresterande team, samt byggt upp den egna insikten om kommunikation som bas för prestation i projekt. Du står på en bred plattform av kunskap baserad på projektledningens internationella standards. Programmet stödjer IPMA och PMI certifiering.

Genomförande

Ditt arbete inleds före det första seminariet med att förteckna och skicka in dina projekterfarenheter i en blankett som du får från oss.

Under programmets gång varvas teoripass och erfarenhetsutbyte med praktisk tillämpning och träning i den egna verksamheten. Du kommer under hela programmet att utgå från din organisations projektmodell – XLPM (PROPS). Gruppen indelas i lärteam som har till uppgift att skapa förutsättningarna för nätverksträffarna.

Upplevelsebaserad pedagogik

Sätten att ta in och bearbeta ny kunskap skiljer sig från person till person. Några av oss föredrar att studera teorier och analyser, andra vill experi­mentera och upptäcka medan några lär bäst genom upplevelser och konkreta situationer. Vi arbetar både med upplevelsebaserad process­pedagogik och teoretiska analyser där alla del­moment i processen vävs samman till en helhet.

Programansvarig ger stöd under utbildningen

Programansvarig är tillgänglig under hela utbildningen som en sammanhållande länk samt stöd för deltagare, lärteam och handledare.

Seminarium 1 – PLATTFORM, 3 dagar

Seminariets syfte är att skapa en gemensam plattform för projektledning

Innehåll

 • Verktyg
 • Alla på samma plan
 • Skapa trygghet
 • Skapa öppenhet
 • Gruppgemenskap
 • Gruppens resurser
 • Starta samtal
 • ...

Seminarium 2 – ATT LEDA LEDARE, 2 dagar

Seminariets syfte är att skapa förutsättningar att leda ledare.

Innehåll

 • Maktbalans i projekt
 • Projekt – affär - roller
 • Olika arbetssätt
 • Projektledarens riktningsvisare
 • Synligt och tydligt ledarskap
 • Att leda andra ledare

Seminarium 3 – PROFESSIONELL PROJEKTLEDARE, 2 dagar

Seminariets syfte är att ge deltagarna en bild av sitt professionella projektledarskap

Innehåll

 • Mod, tydlighet och trygghet
 • Självkänsla/självförtroende
 • Konflikthantering
 • Riskhantering
 • Ändringshantering
 • ...

Seminarium 4 – MÅLGÅNG, 2 dagar

Seminariets syfte är att komma i mål med programmet samt fungera som avstamp för projektledarnätverk.

Innehåll

 • Samverkan linje – projekt
 • Egen lärstil
 • Ansvar för eget lärande
 • Professionella nätverk

Nätverksträffar

Nätverksträffarna planeras av deltagarna i programmet och genomförs sedan ute i de olika verksamheterna under den sex månaders period som följer efter sista seminariet. Till dessa nätverksträffar inbjuds tidigare programdeltagare (Professionell Projektledare) samt de som genomfört Strategisk Projektledning.

Internationell certifiering enligt IPMA eller PMI

För de som önskar ett internationellt certifikat för projektledare stödjer vi IPMA och PMI.

Utbildningen bygger på samma kunskapsbas som IPMA och PMI.

Antal deltagare

Min                 9 personer

Max                16 personer

Företagsanpassad utbildning

Programmet anpassas i dialog med beställaren.

Datum och pris

Seminarium 1: 3 dagar*

Seminarium 2: 2 dagar*

Seminarium 3: 2 dagar*

Seminarium 4: 2 dagar*

(*genomföres på internat)

Nätverksträffar 2 x ½ dag + 1 dag

Datum enligt överenskommelse. Utbildningen omfattar totalt 9 seminariedagar, projektarbete tillkommer.

Bruttopris                              355 260 kr/program

Vattenfallpris                 284 208 kr/program

Moms, internat- och konferenskostnader tillkommer.

I priset ingår kursdokumentation samt administration i anslutning till programmet t ex kallelser, förberedelseuppgifter, uppföljning...

Resepolicy

Resekostnader enligt Vattenfalls resepolicy § 6

Vi är av er godkända RAM-avtalsleverantörer

Produktblad