Certifierad projektledare

Bakom ett framgångsrikt projekt står en person med förmåga att leda och inspirera!

Framgångsrika projekt kräver tydliga mål, struktur och en roll- och ansvars­fördelning. Det krävs även god kommunika­tion och engagerade medarbetare som känner inspiration inför sina uppgifter.

Som certifierad projektledare ökar dina möjlig­heter att uppfylla de höga krav du ställs inför som projektledare. I vår utbildning får du kunskap om hur projekt planeras, organiseras och styrs så att du når uppsatta mål. Du får även insikt i hur du leder, inspirerar och frigör dina medarbetares potentialer.

Omfattning

Utbildningen genomförs under cirka sex måna­der, med totalt 12 seminariedagar uppdelade på fyra seminarietillfällen.

Mål och målgrupp

Utbildningen bidrar både till din personliga utveckling som projektledare och till utvecklingen av projektverksamheten i din organisation. Utbildningen vänder sig till dig som ansvarar för projektverksamhet, exempelvis som projektledare, process­ledare, teamledare, linjechef eller ansvarig för projektkontor.

Genomförande

Ditt arbete inleds cirka två veckor före det första seminariet med uppgifter som du får från Westhagen Utbildning. Även din närmaste chef kommer att vara delaktig, både inför och under utbildningen. Din chefs delaktighet är viktig för att projektverksamheten i din organisation ska kunna utvecklas. Du kommer under hela programmet att utgå från din organisations projektmodell – XLPM (PROPS). För att praktisera dina kunskaper arbetar du under utbildningen med ett projekt från din ordinarie verksamhet. Uppnådda resultat och effekter i detta projekt redovisar du i form av en slutrapport som du sammanställer under utbild­ningen.

Upplevelsebaserad pedagogik

Sätten att ta in och bearbeta ny kunskap skiljer sig från person till person. Några av oss föredrar att studera teorier och analyser, andra vill experi­mentera och upptäcka medan några lär bäst genom upplevelser och konkreta situationer. Vi arbetar både med upplevelsebaserad process­pedagogik och teoretiska analyser där alla del­moment i processen vävs samman till en helhet.

Lärteam

Vid det första seminariet skapas lärteam som håller ihop genom utbildningen. Lärteamets medlemmar delar med sig av sina erfarenheter och skapar ett forum för diskussioner. Samman­hållningen blir stark och kontakterna fortsätter ofta även efter utbildningen. Lärteamet tar ett gemensamt ansvar för att uppsatta personliga mål nås. Lärteamet ger dig en möjlighet att följa en grupps utveckling och bidra till en grupps utveckling i praktiken.

Programansvarig ger stöd under utbildningen

Programansvarig är tillgänglig under hela utbildningen som en sammanhållande länk samt stöd för deltagare, lärteam och handledare.

Ledarskap, 3 dagar

Din förmåga att leda effektivt är av stor betydelse i projektledarrollen. Under seminariet ges möjlig­het att öka dina kunskaper om dig själv, dina personliga preferenser, hur du använder mer av dina styrkor och dina utvecklingsområden. Det ger dig också kännedom om hur andra tänker och vad som driver dem.

 • Personliga preferenser – självkännedom
 • One-to-one leadership – motivationsteorier
 • Olika ledarstilar
 • Coachande ledarskap
 • Kommunikation i vardagen
 • Tid – stress – press
 • Konflikthantering
 • Personlig planering

Projektstyrning, 3 dagar

Seminariets tyngdpunkt projektstyrnings­modell för start, genomförande och avslut, och vi tar upp centrala begrepp och kritiska framgångsfaktorer för projektarbetet.

 • Projektuppbyggnad och projekts livscykel
 • Startsäkring
 • Styrmodell för projekt
 • Att planera och organisera projekt
 • Att ge och ta emot uppdrag i projekt
 • Att skapa kreativa och kraftfulla medlemmar och team i projekt
 • Projektadministration
 • Mötesledning
 • Olika projektkaraktärer
 • Att leverera resultat

Kommunikation, 3 dagar

Som projektledare är det viktigt att förstå och behärska kommunikationens olika möjligheter. Under seminariet behandlas olika situationer, metoder och kanaler. Du ökar kunskapen om ditt eget sätt att kommunicera och hur du kan ut­veckla ett bra klimat för dialog med såväl medar­betare som kunder och övriga intressenter runt projektet.

 • Kommunikationsmetoder – generellt/individuellt
 • Kommunikation – ett viktigt verktyg för ledare
 • Att påverka och låta sig påverkas
 • Kommunikation i svåra situationer
 • Att ge feedback - få andra att växa
 • Konflikter och konflikthantering
 • Att kommunicera vid förändringar

Egen ledarstil och Verkställa och skapa nytta, 3 dagar

Utvecklingsprocessen fokuseras nu på att om­sätta lärdomarna och idéer från hela program­met. Vad kan deltagaren göra i den egna verk­samheten för att skapa nytta och effekt av egna insikter och lärdomar? Vilka olika roller kan vara strategiska för fortsatt utveckling av det egna projektarbetet? Dag tre kommer deltagarens chef att bjudas in. Lärteamets gemensamma projekt presenteras. Chefen och medarbetaren får en möjlighet att tillsammans förstå hur man verk­ställer och skapar nytta i den egna organisatio­nen utifrån deltagarens nya kunskaper och ut­vecklingsprocess.

Avslutning och certifiering

Godkända för certifiering blir de som visat att de har förmåga att praktiskt omsätta sina kun­skaper i projektledning och som uppfyllt de for­mella kraven för certifiering av Westhagen. Dina erfarenheter och slutsatser, tillsammans med praktisk hand­ling, redovisar du i din personliga slutrapport.

Internationell certifiering enligt IPMA eller PMI

För de som önskar ett internationellt certifikat för projektledare stödjer vi IPMA och PMI.

Utbildningen bygger på samma kunskapsbas som IPMA och PMI.

Antal deltagare

Min                 8 personer

Max                16 personer

Företagsanpassad utbildning

Programmet anpassas i dialog med beställaren.

Datum och pris

Seminarium 1: 3 dagar*

Seminarium 2: 3 dagar

Seminarium 3: 3 dagar

Seminarium 4: 3 dagar*

(*genomföres på internat)

Datum enligt överenskommelse. Utbildningen omfattar totalt 12 seminariedagar, projektarbete tillkommer.

Bruttopris                              422 760 kr/program

Vattenfallpris                338 208 kr/program

Moms, internat- och konferenskostnader tillkommer.

I priset ingår kursdokumentation samt administration i anslutning till programmet t ex kallelser, förberedelseuppgifter, uppföljning ...

Resepolicy

Resekostnader enligt Vattenfalls resepolicy § 6

Vi är av er godkända RAM-avtalsleverantörer