KONTAKTA mig gärna för mer information:

Katarina Östberg

Tel: +46 60 178340 - katarina.ostberg(at)westhagen.se

Kommunikativt ledarskap

Från information till relation...

Information, coachande ledarskap, utvecklingssamtal, sociala medier, försäljning, mötesledning…

Förmåga att kommunicera är grundläggande i allt ledarskap, både i att leda sig själv och fungera i olika roller i organisationen. Grunden i detta är medvetenhet om den egna kommunikativa kompetensen och de verktyg för kommunikation som behövs för att skapa nytta och effekt var dag.

 

I denna utbildning får du medvetenhet om den egna förmågan till kommunikation och på vilket sätt den behöver kompletteras och tränas utifrån de krav på kommunikation som ställs i organisationen och utifrån rollen. Du får kunskap om hur du använder kommunikation med dig själv, i samtal en till en, med grupper och med olika typer av media. Du får även insikter kring sociala medier och dess roll i organisationen.

 

Omfattning

Utbildningen genomförs under cirka sex månader, med totalt 10 seminariedagar uppdelade på fyra seminarietillfällen.

 

Mål och målgrupp

Utbildningen bidrar både till din personliga utveckling som ledare och medarbetare och till utvecklingen av verksamheten i din organisation. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i en roll som ledare av team eller verksamheter eller i roller som ställer krav på intern och/eller extern kommunikation till exempel linjeansvariga, projektledare, processledare, teamledare, aktivitetsansvariga, gruppledare med flera.

 

Genomförande

Ditt arbete inleds cirka två veckor före det första seminariet med uppgifter som du får från Westhagen Utbildning. Även din närmaste chef kommer att vara delaktig, både inför och under utbildningen. Din chefs delaktighet är viktig för att bidra till att effekt och nytta tas tillvara i organisationen. För att praktisera dina kunskaper arbetar du under utbildningen med ett referensuppdrag från din ordinarie verksamhet. Uppnådda resultat och effekter redovisar du i form av en kommunikationsplan som du sammanställer under utbildningen samt redovisning av de kommunikationsverktyg du och ditt lärteam tagit fram.

 

Upplevelsebaserad pedagogik

Sätten att ta in och bearbeta ny kunskap skiljer sig från person till person. Några av oss föredrar att studera teorier och analyser, andra vill experimentera och upptäcka medan några lär bäst genom upplevelser och konkreta situationer. Vi arbetar både med upplevelsebaserad processpedagogik och teoretiska analyser där alla delmoment i processen vävs samman till en helhet.

 

Lärteam

Vid det första seminariet skapas lärteam som håller ihop genom utbildningen. Lärteamets medlemmar delar med sig av sina erfarenheter och skapar ett forum för diskussioner. Sammanhållningen blir stark och kontakterna fortsätter ofta även efter utbildningen. Lärteamet tar ett gemensamt ansvar för att uppsatta personliga mål nås. Lärteamet ger dig en möjlighet att träna och få feedback på din kommunikativa kompetens samt fungera som bollplank vid upprättandet av den personliga kommunikationsplanen.

 

Programansvarig ger stöd under utbildningen

Programansvarig är tillgänglig under hela utbildningen som en sammanhållande länk samt stöd för deltagare, lärteam och handledare.

 

SEMINARIUM 1 - Den egna kommunikativa förmågan, 3 dagar

Din förmåga att kommunicera är av stor betydelse för din förmåga att skapa resultat. Under seminariet ges möjlighet att öka dina kunskaper om dig själv, dina personliga preferenser, hur du använder mer av dina styrkor och dina utvecklingsområden. Det ger dig också kännedom om hur andra kommunicerar och på vilket sätt kommunikationen är basen i ledarskap.

 • Personliga preferenser – självkännedom
 • Olika begrepp
 • Kommunikation i vardagen

 

SEMINARIUM 2 - Kommunikationsteori, 2 dagar

I varje företag finns såväl oskrivna som skrivna regler för kommunikation. Viktigt vid all kommunikation är att nå fram med budskapet. Under seminariet kommer vi att se vad som är viktiga styrdokument för kommunikation internt och externt i organisationen. Du kommer också att få verktyg för att se vilka som behöver ta del av den information du ska förmedla samt teorin i hur du gör en kommunikationsplan för din roll i organisationen.

 • Kommunikationsstrategi och regler
 • Krav i olika roller, nivåer och sammanhang
 • Intressentanalys
 • Kommunikationsplan

 

SEMINARIUM 3 - Kommunikation, 3 dagar

Workshop i kommunikationsmetoder med fokus på den egna förmågan och kommunikationens olika möjligheter. Under seminariet behandlas olika situationer, metoder och kanaler. Du ökar kunskapen om ditt eget sätt att kommunicera och hur du kan utveckla ett bra klimat för dialog med såväl medarbetare som kunder och övriga intressenter.

 • Kommunikationsmetoder – generellt/individuellt
 • Att påverka och låta sig påverkas
 • Det goda samtalet
 • Kommunikation som når fram
 • Information
 • Sociala medier i praktiken
 • Kommunikation som styrmedel i en förändringsprocess

 

SEMINARIUM 4 - Verkställa och skapa nytta, 2 dagar

Utvecklingsprocessen fokuseras nu på att omsätta lärdomarna och idéer från hela programmet. Vad deltagaren kan göra i den egna verksamheten för att skapa nytta och effekt av egna insikter och lärdomar. Deltagarens chef bjuds in. Lärteamets verktygslåda presenteras. Chefen och medarbetaren får en möjlighet att tillsammans förstå hur man verkställer och skapar nytta i den egna organisationen utifrån deltagarens kommunikationsplan.

 

Personlig kommunikationsplan och återkoppling

Under utbildningen kommer du att ta fram en personlig kommunikationsplan utifrån den roll du har i organisationen. Vid sista seminariet kommer du att gå igenom din plan med din närmsta chef och utifrån den skapa en handlingsplan för vad som ska hända efter utbildningen. Du kommer inför seminarium 4 att få återkoppling av handledare på din kommunikationsplan.

Uppnådda resultat och effekter i detta program redovisar du i form av en slutrapport med handlingsplan som du sammanställer under utbildningen och sedan får personlig återkoppling på.

 

Nätverk

Ett resultat av programmet är att deltagaren blir medveten och får tydlighet kring vikten av nätverk för egen energi, som bollplank och kunskapstillförsel. Deltagare, involverade från organisationen samt handledare i programmet utgör en bra grund för detta nätverk som på sikt är en viktig tillgång i yrkesrollen.

 

Antal deltagare

Min                 6 personer

Max                16 personer

 

Företagsanpassad utbildning

Programmet anpassas i dialog med beställaren.

 

Datum och pris

Seminarium 1: 3 dagar*

Seminarium 2: 2 dagar

Seminarium 3: 2 dagar

Seminarium 4: 3 dagar*

(*genomföres på internat)

Datum enligt överenskommelse. Utbildningen omfattar totalt 10 seminariedagar.

Bruttopris                              424 760 kr/program


Vattenfallpris                 339 808 kr/program

Moms, internat- och konferenskostnader tillkommer.

I priset ingår kursdokumentation samt administration i anslutning till programmet t ex kallelser, förberedelseuppgifter, uppföljning...


Resepolicy

Resekostnader enligt Vattenfalls resepolicy § 6

Vi är av er godkända RAM-avtalsleverantörer

Vid beställning skall Vattenfalls beställningsrutiner tillämpas. Dessa finner du på följande adress då du är uppkopplad på Vattenfalls Intranät:

http://vattenfallintranet/sv/bestalla-utbildning.htm

Westhagen Utbildning AB

Tel +46 60 178340 - www.westhagen.se - info(at)westhagen.se