Coaching som ledarskap

Engagerade medarbetare ökar företagets konkurrenskraft!

Som ledare har du ansvar för att skapa ett konkurrenskraftigt företag. Genom att skapa ett kontinuerligt lärande där kreativitet och innovativt tänkande uppmuntras skapas en tydlig förändringskompetens.

Coaching – ditt nästa steg som ledare

Coaching handlar om att ha insikt och praktiska verktyg för hur du som ledare skapar effektiva team. Där det kontinuerliga lärandet är centralt, där förmågan att leva i ständiga förändringar är utmärkande och där du har förmågan att frigöra dina medarbetares möjligheter.

Du behöver förstå och kunna ta vara på varje medarbetares drivkrafter som vilja, motiv och värderingar samt ha insikt om hur alla ömsesidigt är beroende av varandra.

Vi menar att följande områden är viktiga för att lyckas som ledare:

 • Ha ett ledarskap som stöder förändring
 • Ha insikt om hur medarbetarens resurser kan tas till vara och utvecklas
 • Ha kunskap om hur effektiva team skapas
 • Kunna skapa en kontinuerlig lärprocess i organisationen

Nya kunskaper och insikter varvas i programmet med träning och praktisk tillämpning i den egna organisationen.

Omfattning

Utbildningen genomförs under cirka 4 månader, med totalt 9 seminariedagar uppdelade på fyra seminarietillfällen.

Mål

Utbildningen ger dig fördjupad självinsikt och förmåga att ge dina medarbetare feedback. Du blir medveten om vilken människosyn och vilka värderingar du har som utgångspunkt för ditt coachande. Du lär dig samtalstekniker som utvecklar dig som coach. Du får även kunskap om hur du hanterar det ständiga lärandet, vad som skapar motivation, fokusering och engagemang i ditt team.

Genomförande

Ditt arbete inleds cirka två veckor före det första seminariet med uppgifter som du får från Westhagen Utbildning.

Under utbildningen kommer du att få konkreta coachinguppgifter att reflektera över samt att träna på i din egen organisation. Utbildningen varvar föreläsningar, seminarier, workshops och träning med eget skrivande. Att utvecklas som coach ska ske genom möten med människor och litteratur och till detta kopplad reflektion och träning. Du kommer på detta vis att få möjlighet att utveckla såväl en god teoribas som en god praktisk förmåga.

Utbildningen ska ge dig såväl en välgrundad personlig plattform i det fortsatta ledarskapet som "fingerfärdighet" i det praktiska coachingarbetet. Under utbildningens gång kommer du att uppmuntras till att skriva. Alla är inte lika vana vid detta men det är en oerhörd hjälp när man ska jobba med personlig kompetensutveckling. Man får en distans till sitt lärande och tvingas att språkligt försöka representera sina idéer, erfarenheter, åsikter mm. Att skriva är en hjälp i mötet med sig själv. Utbildningen avslutas med skrivandet av "Min coachingdeklaration" som kommer att utgöra grunden för ditt förhållningssätt som coach.

Upplevelsebaserad pedagogik

Sätten att ta in och bearbeta ny kunskap skiljer sig från person till person. Några av oss föredrar att studera teorier och analyser, andra vill experimentera och upptäcka eller lära genom upplevelser och konkreta situationer. Vi arbetar både med upplevelsebaserad processpedagogik och teoretiska analyser där alla delmoment i processen vävs samman till en helhet.

I processen upplever deltagarna, genom teori, övningar och praktiskt agerande, olika situationer där lärprocessens alla delar ingår och där olika lärstilar tillfredsställs.

Lärteam

Vid det första seminariet skapas lärteam som håller ihop genom utbildningen. Lärteamets medlemmar delar med sig av sina erfarenheter och skapar ett forum för diskussioner. Sammanhållningen blir stark och kontakterna fortsätter ofta även efter utbildningen.

Lärteamet ger möjlighet att följa en grupps utveckling och fungerar som stöd i din personliga utveckling.

Programansvarig

Programansvarig är tillgänglig under hela utbildningen som en sammanhållande länk samt stöd för deltagaren, lärteam och handledare.

Innehåll

Utbildningen består av följande seminarier:

Seminarium 1 - Det coachande förhållningssättet

 • Självinsikt
 • Människosyn och ledarvärderingar
 • Lärstilar och lärande
 • Coaching i teori
 • Det coachande förhållningssättet
 • Att coacha sig själv
 • Case 1-2

Seminarium 2 - Personlig coaching och teamcoaching

 • Från top-down till side-by-side
 • Kommunikation
 • Konsten att samtala
 • Planera/genomföra coachingsamtal
 • Personlig coaching
 • Coachande nyckelfärdigheter
 • Coachande verktyg
 • Bygga och utveckla team med coachande förhållningssätt
 • Mellan social maskning och synergi
 • Workshop och case 3-4

Seminarium 3 - Coachingprocessen

 • Att gå från mål till målgång
 • Hålla processen levande
 • Resursstyrning – målstyrning
 • Målbildsträning
 • Uppföljningssamtal – från feedback till feedforward
 • Det utmanande samtalet (när allt inte flyter på som planerat)
 • Case 5-8

Seminarium 4 - Den coachande ledaren

 • Analysera visionen och värderingarna
 • Skapa förändringsvilja, förändringskompetens
 • Växla och växa – den professionella medarbetaren
 • Träning – träning och case 9-10
 • Från tanke till handling – Implementering
 • Workshop – hur implementera coachande förhållningssätt på arbetsplatsen

Antal deltagare

Min                 6 personer

Max                16 personer

Företagsanpassad utbildning

Programmet anpassas i dialog med beställaren.

Datum och pris

Seminarium 1: 2 dagar

Seminarium 2: 3 dagar*

Seminarium 3: 2 dagar

Seminarium 4: 2 dagar*

(*genomföres på internat)

Datum enligt överenskommelse. Utbildningen omfattar totalt 9 seminariedagar.

Bruttopris                              262 260 kr/program

Vattenfallpris                     209 808 kr/program

Moms, internat- och konferenskostnader tillkommer.

I priset ingår kursdokumentation samt administration i anslutning till programmet t ex kallelser, förberedelseuppgifter, uppföljning...

Resepolicy

Resekostnader enligt Vattenfalls resepolicy § 6

Vi är av er godkända RAM-avtalsleverantörer.